Bu sayfa : 950605 kez ziyaret edilmiştir.
24 Ocak 2020

BEŞİRİ BELEDİYESİNDEN İLAN

 

Sayı    :  29705206/2020-                                                                                           08/01/2020

Konu :   Araç Satışı İhale İlanı

 

 

BEŞİRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT ARAÇ SATIŞ İLANI

 

         Belediyemize ait aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı araçlarımız 2886 sayılı Devlet Kanunun 45. Maddesi (c) bendi gereğince Açık İhale Usulü ile açık artırma yoluyla satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

 

 

S.NO

ARACIN

CİNSİ

PLAKASI

MODELİ

FİİLİ DURUMU

DURUMU

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ-SAATİ

1

 

 

Otokar

marka

otobüs

72 EK 971

2012

FAAL

DEVİR EDİLEBİLİR

190.000.00

5.700.00

27.01.2020  Saat:10:00

2

 

 

Novalux

marka 

otobüs

72 EA 422

2012

FAAL

DEVİR EDİLEBİLİR

190.000.00

5.700.00

27.01.2020  Saat:10:30

3

 

 

 

JCB

4CXSM

kazıcı

yükleyici

72BLD1101

2011

FAAL

DEVİR EDİLEBİLİR

100.000.00

3.000.00

27.01.2020  Saat:11:00

4

Minibüs

72 DL 523

2006

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

HURDA

    5.000.00

   150.00

27.01.2020  Saat:11:30

5

Minibüs

72 DL 524

2006

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

HURDA

    5.000.00

    150.00

27.01.2020  Saat:13:00

6

Minibüs

72 DL 526

2006

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

HURDA

    5.000.00

    150.00

27.01.2020  Saat:13:30

7

Minibüs

72 DL 527

2006

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

HURDA

    5.000.00

    150.00

27.01.2020  Saat:14:00

8

Minibüs

72 DL 528

2006

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

HURDA

    5.000.00

    150.00

27.01.2020  Saat:14:30

9

Kamyon

06 THT 99

1995

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

HURDA

  20.000.00

    600.00

27.01.2020  Saat:15:00

 

İhale ; Belediye İhale Komisyonu olan Belediye Encümenince 27/01/2020 Pazartesi günü saat 10:00’da Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.                    

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a.       Kanuni ikamet sahibi olmak

b.      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca telefon ve varsa faks numarası ile

elektronik posta adresi göstermek

c.       Geçici teminatı yatırmış olmak

d.      İhale tüzel kişiler katılacaksa idare mahkemelerinin bulunduğu yer mahkemelerinden

veya tesciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e.       Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ile tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğini yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir sicil gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi

f.       Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin

 noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

g.      İhale bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

h.      Satışı yapılacak araçlar mesai saatlerinde Beşiri Belediyesi Başkanlığında görebilir.

İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

 

 

BELGELERİN VERİLMESİ

            İhaleye katılacak isteklilerin ihale günün olan …./01/2020 Pazartesi günü saat 10:00’da ihale saatine kadar geçici teminat ile idarece istenilen diğer belgeleri bir dosya için Beşiri Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

ÖDEME ŞEKLİ

a.      İhale bedeli TL cinsinden peşin olarak ödenir.

b.      İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler peşin olarak ödenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Sait KARABULUT

                                                                                                       Beşiri Belediye Başkanı


Bu haber : 609 kez izlenmiştir
Bu sayfa : 949392 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 974906 kez ziyaret edilmiştir.